Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb je vypracovaný v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti ,službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ,zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


l. Prehliadka a lekársky posudok – posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti/na základe platných zákonných noriem/

1a. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel 40 EUR
1b. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla- seniora 25 EUR
1c. o zdravotnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva 50 EUR
1d. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz 25 EUR
1e. o zdravotnej spôsobilosti pre prácu v zahraničí 30 EUR
1f. vystavenie zdravotného preukazu na dobu neurčitú 25 EUR
1g. vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 35 EUR
1h. prehliadka pracovníkov SBS služby 40 EUR

2.Výkony na žiadosť pacienta – nehradené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia na základe uzatvorenej zmluvy so zdravotnou poisťovňou

2a. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť pacienta/Z02.8/ 20 EUR

3.Administratívne výkony

3a. Vypracovanie nálezu pre komerčnú poisťovňu 30 EUR
3b. Iné vyšetrenie na administratívne účely/potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nastúpiť kúpeľnú liečbu/ 15 EUR
3c. Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana 30 EUR
3d. Vypísanie žiadosti k umiestneniu osoby do zariadenia sociálnej starostlivosti v prípade, že to nehradí obec alebo VÚC 25 EUR
3e. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti k štúdiu na VŠ 10 EUR
3f. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta na účely nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 20 EUR
3g. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod. od požiadania 20 EUR

Cenník je platný od 1.10.2022.